101 לילות ניסיון – משלוחים והחזרות חינם – אספקה מהירה – עד 12 תשלומים

תקנון האתר

תקנון האתר 

 tonight sleep – טונייט סליפ (להלן: “החברה”) מברכת אותך על שימוש באתר https://tonight-sleep.com/ אתר למכירת מוצרים. 

תנאי שימוש אלו מסדירים את היחסים המשפטיים בין החברה לבינך בנוגע לגישה שלך ולשימוש שלך בשירותים ובפלטפורמה של החברה, הזמינים עבורך באתר tonight-sleep.com

הסכם מנוסח בלשון זכר, אולם מתייחס לזכר ונקבה באופן שווה ושוויוני) 

תוכן העניינים 

מרגע כניסתך לאתר כאמור לעיל, אתה מסכים לכל התנאים שלו. אם ההסכם נעשה בשם חברה או ישות משפטית אחרת, אתה מצהיר ומתחייב שיש לך את הסמכות לחייב את החברה או את הישות המשפטית שאתה מייצג. במקרה זה, ההתייחסות אליך תהיה כמוסמך ליטול אחריות לחברה או לישות משפטית אחרת. למען הסר ספק נדגיש, שברגע שאתה פועל בשם החברה או בשום ישות משפטית אחרת, אתה נושא באחריות מלאה. אם אינך מסכים לתנאי הסכם זה, אנו מצטערים על כך שאינך יכול להשתמש בשירותי החברה. 

אחריות על מוצרים>>ראה דף אחריות 

מדיניות החזרות >> ראה דף החזרות והחלפות 

*בהתאם למדיניות החזרות והחלפות במידה ואין פגמים במוצר החברה תחזיר את הסכום ששולם עבורו ללא דיחוי 

אזורי אספקת מוצריםבין באר שבע בדרום, צפת בצפון לאזורים מרוחקים יותר ניתן לפנות לשירות לקוחות. 

זמן אספקה: זמן האספקה על מוצרים בתחומים שבין באר שבע לצפת וירושלים הוא בין  5 ל-14 ימי עסקים. 

ימי עסקים: הם א-ה למעט שבתות חגים, חול המועד, וימים אשר קבועים בחוק. חישוב ימי עסקים יחול מיום העסקים הבא למחרת הזמנת המוצר.

המשלוחים מתבצעים על ידי חברה משולחים חיצונית ולא על ידי חברת טונייט. חברת טונייטאינהאחראית על המושלחים ובמידה ויהיו עיכובים במשלוח המוצר. 

פגם במוצרים על הלקוח לוודא מייד עם קבלת המוצר כי המוצר תקין ושלם. במידה והלקוח מוצא פגם במוצר עליו להודיע לשירות לקוחות על הפגם במוצר, יתכן והלקוח יתבקש לשלוח תמונות של הפגם במוצר. ככל ולא התקבלה הודעה לשירות לקוחות בתוך 24 שעות מקבלת המוצר, הלקוח ייחשב שקיבל מוצר תקין ללא טענה על מוצר פגום. 

על פי חוקי הגנת הצרכן, מותר לבטל את הקנייה עד  48 שעות מרגע הקנייה ולקבל את כספכם בחזרה 
לביטול הקניה יש לעדכן דרך צור קשר למעט בהזמנת מיטה (כל הזמנת מיטה נעשית ללקוח הספציפי שהזמין באופן מיוחד ע"פ דרישותיו אנו מתייחסים להזמנת מיטות כ-אל מוצר בהזמנה מיוחדת ולכן לא ניתן לבטל את ההזמנה או להחזיר את המוצר)

ביטול רכישה או עסקה. יהיה כפוף לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א – 2010. 

2. סתירה בין הסכמים 

במידה ויש סתירה בין הסכם זה לבין כל מסמך אחר שיבוצע בינך לבין החברה, יחולו הוראות הסכם זה. 
קיימים גם מסמכים אחרים הפועלים במסגרת הסכם זה ואשר משולבים בהסכם זה על ידי הפניה, מדיניות זכויות היוצרים והקניין הרוחני של החברה, וכן מדיניות פרטיות של החברה, אשר עליך לקרוא בעיון. מסמכים אלה והסכם זה עשויים להתעדכן מעת לעת, וככל שיש סתירה בין הסכם זה לבין מסמכים אלה, יחולו הוראות הסכם זה בלבד. 

3. שירותי החברה 

סוגי השירות. אנו מציעים סוגים שונים של שירותים כמתואר בסעיף זה. כל השירותים נקראים ביחד בשם “שירותי החברה”. שירותי החברה שלנו עשויים לסייע לפעילויות שלך ו/או לקשר אותך עם בעלי עניין שונים ו/או בעלי מקצוע שונים בעסקים שונים (להלן: “השירות / השירותים”). ניתן לגשת לאתר באמצעות דפדפן אינטרנט סטנדרטי. 

שינוי במחירים. מעבר לצורך יודגש, שמחיר השירות עשוי להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

הסכמה כללית. אתה יודע ומסכים, שלעתים נשתמש בקבלני משנה או בצדדים שלישיים אחרים כחלק משירותי החברה, אך יודגש ויובהר, שאנו תמיד נשאר אחראים לכל התחייבויותינו על פי הסכם זה. 

שינויים בהסכם או בשירותים של החברה 

ההסכם. בהתחשב באופי הדינמי של העסקים והתעשייה שלנו והגלובלי, אנו רשאים לשנות הסכם זה בכל עת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. ללא צורך במתן הודעה בשום צורה. 

אתר החברה. כחלק מהמאמצים שלנו לשפר באופן מתמיד את אתר החברה, אנו עשויים לשנות או להפסיק כל חלק של שירותי החברה שנמצא באתר בכל עת, על פי שיקול דעתנו 

. 

זכויות קניין רוחני 

החברה. השקיעה זמן וכסף כדי לפתח את הטכנולוגיה שלנו ואנחנו גאים בזה. בכפוף לזכויותיך המתוארות בסעיף “שירותי החברה”, כל הזכויות בבעלותנו הבלעדית. אנו הבעלים הבלעדיים בכל התוכנות, הכלים, כלי העזר, המצאות, ההתקנים, מתודולוגיות, מפרטים, תיעוד, טכניקות וחומרים מכל סוג שהוא שפותחה על ידינו בקשר עם מתן השירותים של החברה (להלן: “החומרים של החברה”), כמו גם כל טקסט, נתונים, תמונות, מידע או חומרים אחרים שפורסמו, שנוצרו, מלקוחות או אחרים שהעמיד לרשותנו דרך החברה באתר (להלן: “תכנים באתר החברה”). הזכויות שלנו כוללות במפורש את כל זכויות הפטנטים ברחבי העולם, זכויות יוצרים, זכויות סוד מסחרי, ידע וכל זכויות קניין רוחני אחרות (להלן: “זכויות קניין רוחני”) בחומרים ובתוכן של החברה. אין לך או לכל אדם, זכויות בחומרים של החברה או בתוכנות החברה למעט כפי שהוענק לך בהסכם זה. 
הלקוח. אתה (הלקוח) האחראי הבלעדי לדיוק, לאיכות, לשלמות, לחוקיות ולאמינות של כל תוכן הלקוח (להלן: “תוכן הלקוח”) שאתה (או כל משתמש מורשה) שולח לאתר החברה. על ידי הפיכת התוכן של הלקוח לזמין, באמצעות אתר החברה, אתה מעניק לחברה רישיון בלעדי, ניתן להעברה, ללא רישיון, ללא תמלוגים, כדי לגשת, לעבד, לנתח, לאחסן, להשתמש, להעתיק ולשנות את תוכן הלקוח על ידי המפעילה את אתר החברה ומספקת את שירותי החברה. 

נתונים אנונימיים. אתה מעניק לנו את הזכות להשתמש בתוכן הלקוח (בין אם קשור לפעילותך כקונה, מוכר, או אחר) כדי ליצור נתונים סטטיסטיים מצטברים, אנונימיים, המבוססים על תוכן לקוח כזה (לדוגמה, מחיר ממוצע המחושב לפי מספר רב של לקוחות), מבלי שיזהו אותך (להלן: “נתונים אנונימיים”), וכדי להשתמש בנתונים אנונימיים אלה בכל דרך שנמצא לנכון, כולל סחירה בנתונים אנונימיים אלו. מידע אנונימי זה אינו מידע סודי לצורך הסכם זה והוא בבעלות החברה. כדי לשפר את שירותי החברה עבורכם ואחרים, החברה עשויה לעשות שימוש בנתוני ייחוס, אשר מטבעם אינם חסויים או קנייניים, לרבות אך לא רק, פורמטים של תעריפי תעשייה או מכרזים, נתוני תעריפים ציבוריים של המוביל, תעריפים כלליים, קודים, קודי סחורה, לוחות זמנים לשירות הכללי ושמות/אתרי אינטרנט של תאגידים (להלן: “נתוני הפניה”) ונתוני הפניה אלה אינם תוכן לקוחות למטרות של הסכם זה. באופן דומה, החברה עשויה גם לעשות שימוש בנתונים הקשורים למשלוחים (להלן: “נתוני משלוח”), כגון שם הספק, זמני מעבר, מיקום המשלוחים ומידע דומה או קשור, וכל מידע כזה לא ייחשב למידע סודי או מידע תוכן של לקוח. 

הסכם אי-גילוי הדדי 

שימוש כללי 

שימוש מקובל. אתה מסכים לא לעשות כל אחד מהפעולות הבאות בקשר לשימוש שלך בשירותי החברה: לפרסם, להעלות, לשלוח תוכן של לקוח אשר: 

(א) מפר, מטעה או מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי, או זכויות פרסום או פרטיות; 
(ב) מפר, או מעודד כל התנהגות שתפר, כל חוק או תקנה רלוונטיים או תיצור אחריות אזרחית; 
(ג) הוא מזויף, משקר, מטעה; 

(ד) משמיץ, גס, פורנוגרפי, וולגרי או פוגע; 

(ה) מקדם אפליה, קנאות, גזענות, שנאה, הטרדה או פגיעה בכל אדם או קבוצה; 
(ו) הוא אלים, מאיים, מקדם אלימות או פעולות המאיימות על כל אדם או ישות; או 
(ז) מקדם פעילויות או חומרים בלתי חוקיים או מזיקים. 

אתה מסכים: 

(א) שלא להשתמש, להציג, לשקף או למסגר את אתר החברה או כל רכיב אישי בתוך אתר החברה, שם החברה, כל סימן מסחרי של החברה, לוגו או מידע קנייני אחר, או פריסה ועיצוב של כל דף או טופס הכלולים בדף, אלא אם כן מותר במפורש על פי תנאי הסכם זה; 
(ב) שלא לאפשר גישה, או שימוש באזורים שאינם ציבוריים של אתר החברה או מערכות מחשב החברה; 
(ג) שלא לנסות, לבדוק, לסרוק או לבדוק את הפגיעות של כל המערכת או רשת של החברה או להפריע לכל אמצעי אבטחה או אימות; 
(ד) להימנע מלעקוף, להסיר, לבטל, לפגוע, למחוק או לעקוף באופן אחר, כל אמצעי טכנולוגי שיושם על ידי החברה או כל ספק של החברה או כל צד שלישי אחר (כולל משתמש אחר), וכן להימנע מלהפעיל אמצעי טכנולוגי שמאפשר פגיעה באתר החברה או בתוכן החברה; 
(ה) שלא לנסות לגשת או לחפש באתר החברה, תוכן החברה או תוכן של לקוחות, או הורדת תוכן החברה או תוכן של לקוחות מתוך אתר החברה באמצעות שימוש בכל מנוע חיפוש, תוכנה, כלי, סוכן, מכשיר או מנגנון (כולל עכבישים, רובוטים, זחלים, כלי כריית נתונים או כל דבר אחר) למעט תוכנות ו/או סוכני חיפוש המסופקים על ידי החברה. 
(ו) אתה מסכים שלא לשלוח כל פרסומות לא רצויות או לא מורשים, חומרי קידום מכירות, דואר אלקטרוני, דואר זבל, מכתבי שרשרת או צורה אחרת של שידול; 
(ז)שלא להפריע, או לנסות להפריע לגישה של משתמש אחר, או שליחת וירוס, או לגרום לעומס יתר, הצפה, דואר זבל או הפצצת דואר של אתר החברה; 
(ח)שלא לאסוף או לאחסן מידע המאפשר זיהוי אישי של בעלי חשבון באתר החברה. (ט) שלא להתחזות או לייצג כל אדם או ישות אחרת שלא כדין;(J)שלא להפר כל חוק או תקנה הניתנים להחלה; או לעודד או לאפשר לכל אדם אחר לעשות כל האמור לעיל. 

זכויות האכיפה. למרות שאנו לא מחויבים לפקח על הגישה לאתר החברה או להשתמש בה או לבדוק או לערוך כל תוכן של לקוחות, יש לנו את הזכות לעשות זאת לצורך הפעלת אתר החברה, כדי להבטיח עמידה בהסכם זה, כדי לציית עם החוק החל או דרישות משפטיות אחרות, או כדי לשפר את חוויית המשתמש. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך לא מחויבים, להסיר או להשבית את הגישה לכל תוכן של הלקוח או לכל חשבון, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. יש לנו זכות לחקור הפרות של הסכם זה או התנהגות המשפיעה על החברה. אנו יכולים גם להתייעץ ולשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק להעמיד לדין משתמשים המפרים את החוק. 

תאימות. אנו מצייתים לכל החוקים הרלוונטיים ומשתדלים להוות דוגמה ומצפים שהקונים, המפיצים וכל הנכנסים לאתר, יתנהגו בהתאם. על ידי כניסה להסכם זה אתה מתחייב לציית לכל החוקים, הכללים והתקנות הרלוונטיים, חוקי איסור הלבנת הון ומיסוי וכל הקשור בביצוע הסכם זה. 

זכויות יוצרים. החברה מכבדת את חוק זכויות היוצרים ומצפה שהמשתמשים שלה ישמרו גם על זכויות היוצרים. המדיניות שלנו היא לסיים את הקשר ולנתק בעלי חשבון ומשתמשים הפוגעים שוב ושוב או נחשבים כמפרים שוב ושוב את זכויותיהם של בעלי זכויות היוצרים. לקבלת מידע נוסף, עיין לעיל במדיניות זכויות היוצרים והקניין הרוחני שלנו. 

אחרית דבר 

כללי 
אנו רשאים להקצות או להעביר את זכויותינו על פי הסכם זה ללא הגבלה או הסכמתך לחברה קשורה או ליורש או לרוכש, לפי העניין, בקשר עם מיזוג או רכישה, או מכירה של כל הנכסים שלנו או כולם. בכפוף לאמור לעיל, הסכם זה יחייב את הצדדים והוא יעשה לטובת הצדדים ויורשיהם. 
אלא אם צוין במפורש בהסכם זה, רצון של מי מהצדדים לסעד כלשהו לפי הסכם זה לא יפגע בזכותו לסעדים אחרים על פי ההסכם. 

במקרה של  מחלוקת העניינים יתנהלו בבית משפט בירושלים  
החוק החל. הסכם זה יחול על-פי חוקי מדינת ישראל, ולא יפורש על-פי חוק אחר הגורם לסתירה בין חוקים. כל מחלוקת תיפתר אך ורק על ידי בוררות מחייבת במדינת ישראל. 
תוקף החוק. אם הוראה כלשהי של הסכם זה לא תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוטית, יתר הוראות ההסכם יישארו בתוקף מלא, והפרשנות המושפעת תתפרש כך שתהיה ניתנת לאכיפה עד למידה המקסימלית המותרת על ידי חוק. 
הודעות. הודעות או מיידעים המסופקות על-ידינו על פי הסכם זה, לרבות הודעות הנוגעות לשינויים בהסכם זה, יינתנו: 

  1. אמצעות דוא”ל; 
  1. על ידי פרסום באתר החברה. 

הודעות שנשלחו על ידי דואר אלקטרוני, תאריך הקבלה ייחשב למועד שבו הודעה זו מועברת. הודעות החברה יש לשלוח ל _____

_________________. 

ויתור. אי יכולת שלנו לאכוף כל זכות או הוראה של הסכם זה לא ייחשבו כוויתור על זכות או הוראה כאמור. הוויתור על זכות או הוראה כאמור ייכנסו לתוקף רק אם נתנו בכתב וחתומים על ידי נציג מורשה כדין. 

הסכם מלא. הסכם זה, יחד עם כל המסמכים המשלבים הסכם זה (כולל הזמנות הסכמים או דוחות עבודה) ואשר משולבים בהתייחסות לפי הסכם זה מהווים את ההסכם המלא והבלעדי של הצדדים בעניין מהות החברה ומחליף את כל ההבנות וההסכמים הקודמים, בין בכתב ובין בעל פה, ביחס לנושא. 
שפה. הסכם זה עשוי להיות מתורגם מעת לעת לנוחיותך, אך הגרסה העברית של ההסכם היא הגרסה המחייבת. 

101 לילות ניסיון

אנו מאפשרים לכם לבדוק אותנו בחדר השינה שלכם למשך 101 ימים 

במקום לחוש את המזרן במשך זמן מוגבל בחנות מקומית,
בסביבה שאינה הסביבה הביתית שלכם,

אנחנו מאמינים באיכות שלנו, ויותר מכך, חשוב לנו שלא תצאו
בלתי מרוצים.
לכן, במידה והמזרן אינו עונה על הצרכים שלכם תוכלו להחזירו
אלינו באמצעות טופס החזרה באתר
ולקבל את כספכם באמצעי התשלום בו שילמתם.

*הזמן המומלץ להתנסות במזרן הוא כ-3 שבועות עד חודש וחצי

 

30 לילות ניסיון

אנו מאפשרים לכם לבדוק אותנו בחדר השינה שלכם למשך 30 יום

במקום לחוש את המזרן במשך זמן מוגבל בחנות מקומית,
בסביבה שאינה הסביבה הביתית שלכם,

אנחנו מאמינים באיכות שלנו, ויותר מכך, חשוב לנו שלא תצאו
בלתי מרוצים.
לכן, במידה והמזרן אינו עונה על הצרכים שלכם תוכלו להחזירו
אלינו באמצעות טופס החזרה באתר
ולקבל את כספכם באמצעי התשלום בו שילמתם.

משלוחים והחזרות

משלוחים: זמן האספקה הוא בין 5-14 ימי עסקים

בממוצע המוצר יגיע אליכם תוך 4 ימים מההזמנה, למוצרים במלאי

אנו משתדלים לספק את המוצרים מהר ככול הניתן 
חברת המשלוחים תתאם הגעה בסמוך למועד האספקה.
בתקופת עומס ייתכן וזמני החלוקה יתארכו מהרגיל.

אזורי החלוקה הינם בין באר שבע לכרמיאל.
לאזורים אחרים תעשה אספקה של מוצרים בתיאום מראש עם תוספת משלוח.
באזורי יהודה ושומרון החלוקה בהתאם
למדיניות במרכז הארץ.

החזרות: במידה והחלטתם להחזיר את המוצר, ההחזרה תעשה ללא
עלות על האיסוף.

שירות ‘Easy Buy’

אנו גאים להציג את שירות ה easy buy הייחודי שלנו,
בו אנו יוצרים אתכם קשר לקראת תום תקופת הניסיון לוודא
התאמה ולהציע החזרה של המוצר.

חשוב לנו שתהיו מרוצים,
וכעת אתם יכולים לרכוש מוצרים שלנו במאה אחוז ביטחון.

RELAX. ENJOY.

צור קשר

Independently verified
149 reviews
דילוג לתוכן